پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمچشمانت سگ داشت.....


اخلاقت هم سگی بود......


هار هم که میشدی دوست و دشمن نمیشناختی.....


کاش وفایت هم مانن همان بود.....  

چهارشنبه یکم مرداد 1393 15:43 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


دِلـتَـنـگـیـ.... حـاضِـــــــــــــــر√غَـمـ... حـاضِــــــــــــر√


دَرد... حـاضِــــــــــــــر√دوریـ.... حـاضِــــــــــــر√عـشـقـ .... ؟؟؟؟؟بُـلَـنـدتَـر مـیـخـوانَـمـ عـشـقـــــــــــــــــ ؟؟؟

 


بـاز هَـمـ نَـیـامَـدهـ ...


غِـیـبَـتـهـایَـشـ از حَـد مُـجـاز چَنــدیـسـتـ کـهـ گُـذَشـتـهـ ...اخـراجَـشـ مـیـکُـنَـمـــــــ .. !!بـا ایـنـکـهـ نـمـیـشَـوَد امـا زِنـدگـیـ را ادامـهـ

 


مـیـدَهَـمــــــــــ ... !

 


مَـشـقـ هَـر شَـبـتـانـ هَـمـیـنـ بـاشَــــــــد ..جـایـ عِـشـقــ بَـرایـ هَـمـیـشـهـ خـالـیـ اسـتـــــــــــــــ!!

 

 

چهارشنبه یکم مرداد 1393 15:31 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


ای فلانی....ای بی انصاف.....تمام لحظه هایی

 

 

که سرگرمیت بودم!!!!!!!

 

 

        تـــــمام زندگیــــــــــم بـــــــــودی

 

چهارشنبه یکم مرداد 1393 15:29 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خدایالج نکن.....حق باشیطانت بود

 

 

                  آدمیانت لایق پرستش نیستند.......

 

 

 

چهارشنبه یکم مرداد 1393 15:26 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

خدآیــــــــآ ....
 
مے خواهمـــــــــ اعتــــــــراف کــــــنَـم !
 
دیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛خسته  اَمـــــــــ ....
 
مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم ،
 
" مًـــــرآ " از مـن بگیر .... مآلہ خودتـــــــ 
 
مــَن نمے تــًوانــَم نگهشــ دارم ... !!
 
 
خـــــ ــــدایا مــ ــمنون
 
که مــــرا در حد ایوبـــــ میبینی
 
ولی تمامشــ کن!
 
دیگــــر بریده ام…
چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 12:24 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


"مــن"

به دنــبال

"تــویی" می گــشت

بــرای " مــــــا " شــدن

دریــغ که 

بــازی را

"او" بــــرد....

 

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 12:22 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

گاهی دست " خـــودم " را می گیرم،می برم هوا خوری

" یــاد " تو هم که همه جا با من است

" تنــهایــی " هم که پا به پایم میدود...

میبینی؟

وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است

 

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 12:21 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

حرف هایدلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی

 

مورچهها خواهند فهمید !

 

روزی که در زیر خاکگلويم را به تاراج میبرند 

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 12:19 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

وقتی چاره ای نمی ماند!

وقتی فقط میتوانی بگویی

هرچه باداباد

حتی اگر دل کوه هم داشته باشی

گریه ات میگیرد …

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم

دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر

بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــردم

نــســــوزیـــهـا..؟!

 

 

 

یه وقتا اینقد آدم زندگی ایش غمناک میشه

که دو

س داره یکی یوهو بگه….کاااااات….عالی بود عالی…

خسته نباشین بچه ها…واسه امروز بسه!

 

دوشنبه نهم تیر 1393 13:13 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


مگر خودت نگفتی خداحافظ؟

 

 

 
پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟

 

 

 

 
برو به سلامت

 

 

 

 
دیگر هم سراغم را نگیر!

 

 

 

 
خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم

 

 

 

 

 

و دلیل رفتنت را جویاشوم...
دوشنبه نهم تیر 1393 13:10 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir